Hae tästä blogista

Hyvinvointia joulukalenterista 11;Moninainen ihminenSyy siihen, miksi tämä postaus syntyi, on yksinkertaisesti se, että olemme kaikki ihmisiä. Se on meitä kaikkia yhdistävä tekijä. Siitä huolimatta olemme ainutlaatuisia yksilöitä ja yksilöinäkin olemme jotain pienempää ryhmää. Halusimme tai emme. Ryhmissäkin voimme kuitenkin olla erilaisia, häilyvinä kahden tai useammankin ryhmän välillä. Erotumme joukosta ja samaan aikaan sulaudumme toisten kanssa yhdeksi massaksi.


Erilaisuus pelottaa, arveluttaa ja herättää kysymyksiä. Erilaisuus saattaa myös herättää hilpeyttä tahtomattamme tai tarkoituksellisesti ivausmielessä.

Haluan osaltani avata sinut näkemään meidän monimuotoisuuden, kertoa avatakseni pelkoja ja poistaakseni suvaitsemattomuutta ja samalla myös antaa huikean mahdollisuuden olla osa juuri sitä ryhmää, johon kukin tahollamme kuulumme. Löytää oma identiteettivastaus kysymykseen:
Mikä olen?
Tai onko kaltaisiani muita?

Tiesitkö muuten, että ihmisen sukupuoli voi olla moninainen. Siinä voi olla monenlaisia ulottuvuuksia, eikä ole yksilölle itsellekään aina täysin selvää, mihin kategoriaan hän kuuluu, ennenkuin antaa ajan kulua ja tutustuu eri vaihtoehtoihin ja löytää oman sisäisen minänsä. joillakin ihmisillä se voi myös vaihdella, kun taas toisilla ihmisillä se pysyy samana koko elämän ajan. On myös tärkeää huomioida se, että vaikka ihmisenä meillä on jollakin tasolla tarve tai halu löytää itseen sopiva nimitys ja kaltaisiaan muita ihmisiä, sukupuolivähemmistöstä kaikki eivät kannata lokeroitumista. Uskaltaisinkohan sanoa jopa sanan "monikaan"?

"Pride kuuluu kaikille ihon väristä riippumatta"

Esimerkiksi jotkut naisista pitävät naiset eivät tahdo käyttää lesbo- nimitystä, sillä vaikka kaikki viittaakin lesbouteen, he antavat myös sen mahdollisuuden, että jos ihminen, johon rakastuu, olisikin mies, se olisi sitten niin. Olkoonkin, että todennäköisyys tähän on hävyttömän pieni. Tämä ei tarkoita samaa, kuin biseksuaalisuus, sillä seksuaalinen vetovoima miehiä kohtaan puuttuu. Joidenkin mielestä lesbo sanana koetaan negatiivisena sen liiallisen negatiivisen käytön vuoksi. 

Tieto ei tapa. Tietämättömyys voi ajaa myös siihen.
Enää et ole yksin erilainen.
 • Androgyynisyys
 -Androgyynisessä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. Hän saattaa määritellä itsensä mieheksi, naiseksi vai vaikkapa muunsukupuoliseksi.

 • Binääri/ei-binääri
-Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

 • Cis
- Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cis-sukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi.

 • Intersukupuolisuus
-Intersukupuolisuus tarkoittaa  joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen. Intersukupuolisuus voi olla joillekin myös sukupuoli-identiteetti.

 • Kolmas sukupuoli
-Kolmannella sukupuolella viitataan usein niihin ihmisiin, jotka eivät sijoitu nais-mies-jakoon. Kolmannesta sukupuolesta puhutaan erityisesti juridisen sukupuolen yhteydessä. • Mies
Mies on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti.

 • Muunsukupuolinen.
-Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella.

 • Nainen
-Nainen on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti.

 • Neutri
-Neutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai tarkempi kuvaus siitä tai kuvaus sukupuolen ilmaisusta. Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta.

 • Sukupuolen korjaus
-Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaaminen on myös sekä sosiaalinen prosessi, että juridinen prosessi. Juridinen sukupuolen korjaaminen tarkoittaa henkilötietojen (nimi ja sukupuoli) muuttamista väestörekisterissä.

 • Sukupuoliristiriita 
-Sukupuoliristiriita tarkoittaa, että ihmisen tunne omasta sukupuolesta ei vastaa hänen syntymässä määritettyä, eikä toisten hänessä näkemää sukupuolta. Transsukupuolisuus on sukupuoliristiriidan äärimuoto.

 • Sukupuoleton 
-Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. Sukupuolettomaksi itsensä kokeva voi myös määritellä itsensä termillä agender. Agenderiys kuvataan usein sukupuoli-identiteetin puuttumisena ja sukupuolettomuutena.

 • Sukupuoli 
-Sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo. Sukupuoli on myös juridinen määre.

 • Sukupuolidysforia
- Sukupuolidysforia tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta, joka eritellään usein kehodysforiaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi. Kehodysforialla tarkoitetaan vierauden, ahdistuksen ja inhon tunteita, jotka kohdistuvat kehon sukupuolitettuihin piirteisiin. Sosiaalinen dysforia kuvaa sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää ahdistusta ja pahan olon tunnetta, joka liittyy väärinsukupuolittamiseen eli siihen, ettei tule tilanteissa nähdyksi omana itsenään.

 • Sukupuoli-identiteetti
- Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. • Sukupuolivähemmistöt
-Sukupuolivähemmistöön katsotaan kuuluvaksi transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset ihmiset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset.

 • Trans
-Sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymäänsä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen. Vastakohtana on cis. • Transgender
- Käsitteellä tarkoitettiin suomen kielessä sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan jotakin siltä väliltä tai tämän kahtiajaon ulkopuolelta. Transgender käsitteen ohi on vakiintunut käsite muunsukupuolinen, mutta osa kokee edelleen transgenderin paremmin itseään kuvaavaksi. Englannin kielessä transgender viittaa yleensä kaikkiin transihmisiin.

 • Transihminen
-Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset / transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi. 

Huom:  
Aiemmin on käytetty käsitettä transseksuaali, joka on vanhentunut käsite ja se voidaan kokea loukkaavana, sillä kyse ei ole seksistä, vaan sukupuolesta. Sukupuolta ei vaihdeta mielensä mukaan. Se ei myöskään liity seksiin tässä asiayhteydessä. Se on puhtaasti korjaus oikeaan, kokonaiseksi, ehjäksi. 

 • Transmies 
-(FtM=female to male, Naisen kehosta korjaus miehen kehoon.  EI naisesta vaihto mieheksi) on mies, joka on syntymässä määritetty tytöksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään mies. Syntymässä tytöksi määritelty mies voi viitata itseensä miehenä, transmiehenä tai transtaustaisena miehenä. 

 • Transnainen 
-(MtF= Male To Female, korjaus miehen kehosta naisen kehoon, 
EI miehestä vaihto naiseksi) on  nainen, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään nainen. Syntymässä pojaksi määritelty nainen voi viitata itseensä naisena, transnaisena tai transtaustaisena naisena.  


 • Transsukupuolisuus
-Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisuus johtuu siitä että sikiönkehityksessä sukupuolielimet ja aivot kehittyvät eriaikaisesti ja toisiaan vastaamattomiksi. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuolinen ihminen voi korjata kehoaan vastaamaan hypotalamuksen määrittelemää sukupuoli-identiteettiään. Usein tämä tapahtuu hormonien avulla ja kirurgisesti.  

Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset puolet ovat myös tärkeitä. 
Aiemmin puhuttiin transseksuaalisuudesta ja sukupuolen vaihtamisesta, mutta nämä termit ovat vanhentuneita ja ne voidaan kokea loukkaavana. Kyseessähän on korjaus siihen mitä oikeasti on, eikä seksistä tai vaihtelun halusta. Transhenkilö ei halua vaihtaa sukupuoltaan yhtään mihinkään. Päin vastoin, hän haluaa korjauttaa kehonsa epäkohdat näyttämään enemmän hänen sukupuolelleen tyypillisiltä. Että hän näyttää ja tuntee olevansa ehjä kokonaisuus. 

Toisinaan kuulee käytettävän myös nimitystä "transu", kun tarkoitetaan transsukupuolista henkilöä. Transsukupuolisia ei kuitenkaan koskaan pidä kutsua transuiksi, koska se on täysin eri asia ja koetaan erittäin loukkaavana. (Lue transvestisuus)

 • Transtaustainen
-Henkilö, joka sukupuolen korjauksen jälkeen ei määrittele itseään transsukupuoliseksi, voi tarvittaessa kuvata itseään transtaustaiseksi naiseksi tai mieheksi.

 • Transvestisuus
-Henkilö joka saa seksuaalista tyydystä tai mielihyvää esiintyessään vastakkaisen sukupuolen edustajana. Aiemmin käytetty nimitys oli ristiinpukeutuminen. Transvestiitti on usein tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa, eikä transvestiitilla ole mitään tarvetta korjata sukupuoltaan vastakkaiseen suuntaan. Pukeutuminen on hänelle vain harrastus ja itseilmaisun tapa. Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin tuo esille. Kun käytetään sanaa transu, tarkoitetaan nimenomaan transvestiittia, mutta transu nimityksenä koetaan hieman loukkaavana. 


Lähde: Seta 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Suurin osa elämästäsi on arkea. Tee siitä ihanaa.
Kommentit julkaisen viiveellä. Tarkistan ensin.
Kiitos, kiitos, kiitos!
~Viltsumari
Löydät minut myös https://direct.me/inspiration

JOKO LUIT TÄMÄN?

Hyvinvointia joulukalenterista: Henkinen haastatteluni

"Se resonoi kauniisti sydämessä ja koskettaa lujasti sieluun. Silloin tiedän tulleeni kotiin..".  Kun avaan netin ja kirjaudun sis...