Ekstraneitsytoliiviöljyissä puutteita

Tulli on tänä vuonna tutkinut yhdeksää ekstraneitsytoliiviöljyä. Yli puolet tutkituista öljyistä ei täyttänyt EU:n niille asettamia vaatimuksia.


Tullilaboratorio on tänä vuonna ottanut tutkittavaksi näytteitä yhdeksästä eri ekstraneitsytoliiviöljystä. Valvonnassa havaittiin, että tutkituista oliiviöljystä viisi ei täyttänyt EU:n määräyksiä.

Määräystenvastaisista tuotteista yksi oli Tunisiasta, kolme Espanjasta ja yksi Italiasta. Aistinvaraisten ominaisuuksiensa perusteella ne vastasivat laatuluokaltaan tavallista neitsytoliiviöljyä. Kahdesta oliiviöljystä puuttui myös lisämerkinnät valmistustavasta sekä erityisistä säilytysolosuhteista.

- Vastaavia ongelmia ilmoitetussa laatuluokassa on havaittu myös muualla EU:n alueella tehdyssä ekstraneitsytoliiviöljyjen valvonnassa.
-Tullilaboratorion näytteenotto ja tarkastus -jaoston ylitarkastaja Jenni Vuokko-Oliiviöljyä turvallista käyttää

Ekstraneitsytoliiviöljy kuuluu korkeimpaan laatuluokkaan. Aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan sen tulee olla virheetön ja hedelmäinen. Neitsytoliiviöljyssä taas voi olla joitakin aistein havaittavia virheitä, joskin erittäin vähäisiä. Vaikka öljyt on hylätty laatuluokan vuoksi, on niitä turvallista käyttää. 

Valvontaan valittiin pieni osa myynnissä olleista oliiviöljyistä riskinarvioinnin perusteella, joten tuloksia ei voi yleistää kaikkiin Suomessa myytäviin ekstraneitsytoliiviöljyihin.  

- Valvontaprojekti sujui hyvin. Näytteiden valinta onnistui ja projektissa tehtiin hienoa yhteistyötä analytiikan ja aistinvaraisen arvioinnin osalta Ranskan tullilaboratorion kanssa. 
-Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio-


Valvonnalla turvataan kauppaa ja suojellaan kuluttajaa

EU:n asetus oliiviöljystä edellyttää jokaisen EU:n jäsenmaan tekevän vuosittain valvontaa. Valvonnan määrä suhteutetaan myynnissä olevaan oliiviöljyn määrään. Tarkastuksilla pyritään todentamaan, että merkinnät ja pakkaukset ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia ja että öljyn luokka vastaa ilmoitettua luokkaa. Näin varmistetaan, että markkinoille toimitetut tuotteet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Yhteisillä säännöillä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset tuottajille, helpotetaan kaupankäyntiä ja suojellaan kuluttajaa.


Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin verot ja maksut sekä torjuu ja tutkii rajat ylittävää rikollisuutta. Lisäksi Tulli laatii viralliset tilastot Suomen ulkomaankaupasta sekä tutkii elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tulliliittoa, jossa noudatetaan yhteistä kauppapolitiikkaa.

Lähde: 
ePressi 
Suomen Tulli

Kommentit

On hyvä, että tuotteita valvotaan. Näin kuluttajina saamme tuotteen, jonka oletammekin ostavamme sekä tilanne on tasapuolinen kaikille tuottajille. Kuluttajina emme pysty arvioimaan tarkkaan, onko esim. oliiviöljy sitä, mitä pullon kyljessä sanotaan olevan.
Näin on. Vastikää tulli takavarikoi muitakin tuotteita niiden torjunta-ainejäämien vuoksi. Entä jos ne myrkyt päätyisivätkin meidän elimistöömme ja meidän luontoomme!?
Anonyymi sanoi…
My sincere apologies for writing this in English, as it wouldn’t have been effective enough to convey my message in Finnish.
Does anybody know why the names of these products are not published? Even if they are not on the supermarket shelves anymore and even if they are safe to use, isn’t it more fair towards the customers that they know which are these companies that were trying to mislead and fool them by selling a product that is not what it said it is and on a higher price?
Don't worry. I understand english well. Im happy you wrote to me. That's a good question.
All what I know is than one of the non-compliant products was from Tunisia, three from Spain and one from Italy. It is true, if they sell it to other countries too and get it to markets, I'd like to know what it is. Like you too and many other. I also boikot kind of brands, so... yes, it would be nice to know names. I even tried find it but we get many brands to Finland from those countries. Read also my next comment. There will be how do you know what are good olive oils.
This is how i identify quality extra virgin olive oil:
-Be sure to pay attention to the labeling: Country of manufacture and manufacturer.
-See price, cheap olive oil is probably something other than good quality.
-See composition, high quality olive oil is heavily flowing.
-Through the clear bottle you can see the color of the oil but it doesn't adequately protect the oxidation sensitive olive oil. A metal bottle also provides good protection, while a plastic bottle doesn't, as the plastic is oxygen permeable and may dissolve harmful plastics into the oil. Dark glass bottles and metal guarantee the product's shelf life longer, as the flavors are bound to the color. -See the color of the oil, the different olive varieties have slightly different colors. The color green is desirable because it says the oil contains large amounts of leafy green, or chlorophyll. as it turns yellow, it turns into carotene.
-Pay attention to taste, extra virgin oil shouldn't have a cucumber flavor or a side taste of metal, diesel, fuel, tin or sheet metal. The desired flavors correspond to avocado, freshly cut lawn and open-air cucumber. A quality extra Virgin should have a kick, tart and bitterness. The more tart and the smell of grass, the fresher the oil is.
Näin tunnistan laadukkaan ekstra neitsyt oliiviöljyn:

-Muista huomioida pakkausmerkinnät: valmistusmaa ja valmistaja.
-Katso hintaa, halpa oliiviöljy on todennäköisesti jotain muuta kuin laadukasta.
-Katso koostumusta, laadukas oliiviöljy on raskaasti juoksevaa.
-Katso pullon väriä, tumman vihreä lasipullo suojaa oliiviöljyä hapettumiselta joka tapahtuu valon ja ilman vaikutuksesta. Kirkkaan pullon läpi näet öljyn värin mutta se ei suojele riittävästi hapettumiselle herkkää oliiviöljyä. Metallinen pullo tarjoaa myös hyvän suojan, muovipullo taas ei, sillä muovi läpäisee happea ja siitä saattaa liu’eta haitallisia muovinvalmistuskemikaaleja öljyyn. Tummat lasipullot ja metalli takaavat tuotteen säilyvyyden pidempään, sillä makuaineet ovat sitoutuneet väriin.
-Katso öljyn väriä, eri oliivilajikkeilla on hieman toisistaan poikkeavat värit. Vihreä väri on tavoiteltua, sillä se kertoo öljyn sisältävän suuria määriä lehtivihreää eli klorofylliä. kellastuessaan se muuttuu karoteeniksi.
-Kiinnitä huomiota makuun, extra neitsyt öljyssä ei tulisi olla jääkaappikurkun makua tai metallin, dieselin, polttoaineen, tinan tai pellin sivumakua. Tavoitellut maut vastaavat avocadoa, vasta leikattua nurmikkoa ja avomaan kurkkua.
-Laadukkaassa extra neitsyessä tulee olla potkua, kirpeyttä ja karvautta. Mitä enemmän kirpeyttä ja ruohon tuoksua, sen tuoreempaa öljy on.
On kyllä hyvä että tuontia ja tuotteita valvotaan. Tulli ekee hyvää työtä.
Mukavaa viikkoa teille ihanaiset.
Kiitos ihana Enkyli. Kaikkea hyvää teillekin.
Anonyymi sanoi…
Thanks for the reply and the important tips on how to identify the best possible quality in extra virgin olive oil.
There’s a new article in Helsinki Times published today, which lists the names of the olive oils that did not meet the standards in the recent test.

Happy Healthy Eating, everyone and stay safe!
Wow, you found it! Thank You for sharing it with me and with us!
Happy thanks giving and have a great xmas-time. See you!
Tässä ote Helsinki times-lehdestä:

Seuraavien öljyerien todettiin organoleptisten ominaisuuksiensa perusteella olevan tavallisia neitsytoliiviöljyjä kuin ekstra-neitsytoliiviöljyjä: Urtekram Always Organic oliiviöljy ekstra-neitsyt (alkuperämaa: Tunisia); Olitalia Extra neitsytoliiviöljy (Italia); R, Rajamäen EKSTRA-NEITSYTOLIIVIÖLJY LUOMU (Espanja); Aduki Luomu extra neitsyt oliiviöljy (Espanja) ja FONTANA Extra virgin olivolja (Espanja). Kaksi viimeksi mainittua öljyä eivät myöskään sisällyttäneet oliiviöljyn vaatimia lisämerkintöjä ja säilytysohjeita. Öljyt valittiin aikaisempien toimintojen tulosten perusteella. Muita kriteerejä olivat erilaiset toimittajat ja satunnaiset otokset. Testien tulokset koskevat vain kyseisiä eriä. Öljyjen käyttö on edelleen turvallista, vaikka laatuluokka poikkeaisi ilmoitetusta. Muiden varastossa olevien tuotteiden myynti on kuitenkin kielletty. Oliiviöljyn aistinvarainen laatu voi myös muuttua varastoinnin aikana sellaisten tekijöiden vaikutuksesta kuin aika ja varastointiolosuhteet. Suomessa on pakollista testata vähintään neljä näytettä ekstra-neitsytoliiviöljyä vuodessa. Seuraava operaatio on suunniteltu vuodelle 2021.


Based on their organoleptic qualities, the following batches of oil were found to be common virgin olive oils rather than extra virgin olive oils: Urtekram Always Organic olive oil extra virgin (country of origin: Tunisia); Olitalia Extra virgin olive oil (Italy); R, Rajamäen EKSTRA-NEITSYTOLIIVIÖLJY LUOMU (Spain); Aduki Luomu extra ⁴olja (Spain).

The latter two oils also did not include the additional labeling required for olive oil and the storage instructions. The oils were selected based on results from earlier operations. Other criteria included different suppliers and random samples.

The results of the tests only apply to the batches in question. The oils are still safe to use, even if the quality class differs from that which is stated. The remaining products in stock have been banned from sale, however.

The organoleptic quality of olive oil can also change during storage due to the effect of factors such as time and storage conditions.

In Finland, it is mandatory to test at least four samples of extra virgin olive oil every year. The next operation is planned for 2021.